Публічна оферта

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

В цілях цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:
Оферта - громадський договір для надання інформаційних послуг.
Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати за інформаційні послуги.
Виконавець - ФОП Головін Олексій Володимирович або інша фізична та/або юридична особа, яка має право надати інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.
Договір – договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.
Програмне Забезпечення - це захищене авторським правом програмне забезпечення, яке розроблено Виконавцем або Виконавець має право на його використання в умовах даної Оферти
Сайт - інтернет-сайт https://agsoft.net.ua/ використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме відповідно до умов Оферти.
Послуги - будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті або у Програмному Забезпеченні, та надання обмеженого доступу Замовника до Програмного Забезпечення для обробки інформації, відповідно до умов Оферти.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Публічний Договір - Оферта є офіційною пропозицією Виконавця на сайті https://agsoft.net.ua/, щодо надання інформаційних послуг Замовнику.
 • Прийняття (Акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.
 • Даний публічний договір на надання інформаційних послуг вважається укладеним (акцептованим) з моменту надходження коштів від Замовника на рахунок Виконавця.
 • Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання послуг.

  ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

 • Предметом цієї Оферти є надання Замовнику інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю. Послуги надаються шляхом надання Замовнику доступу до програмного забезпечення, що обробляє інформацію за заданим алгоритмом. Обробка інформації здійснюється за допомогою комп'ютерного пристрою Замовника (смартфон, планшет, ноутбук, персональний комп'ютер тощо).
 • Параметри доступу до програмного забезпечення надаються шляхом надсилання на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним під час заповнення заявки/реєстрації.
 • У разі виникнення запитань або за додатковою інформацією Замовник може звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ця Оферта має силу акту про надання слуг. Приймання провадиться без підписання відповідного акту.

  ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • Цей договір надання послуг вважається укладеним з надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 • Вартість кожного виду інформаційних послуг встановлюється на Сайті Виконавця або зазначена у використаному Програмному Забезпеченні.
 • Платежі за цим договором здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця або в іноземній валюті шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця на сервісі-партнері що забезпечує міжнародний переказ коштів.

  ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 • Виконавець та Замовник цим дають згоду на збір, обробку та зберігання їх персональних даних, які стають відомими ним у зв'язку із укладанням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Сторони зобов’язуються відповідно до вимог європейського законодавства у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • Виконавець зобов'язується надати доступ до Програмного Забезпечення, яке оброблює інформацію по заданому алгоритму.
 • Для покращення якості обробки даних Виконавець має право змінювати алгоритм обробки даних без узгодження із Замовником.
 • Замовник має право отримати доступ до Програмного Забезпечення обробки даних на той термін і в тому обсязі, який був оплачений Замовником.
 • Замовник зобов'язується самостійно створювати архів даних для запобігання пошкодження їх в процесі обробки Програмним Забезпеченням.

  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
 • Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їхньої вини. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
 • Сторони не несуть відповідальність одна перед одною за непрямі збитки (у тому числі за недоотриманий прибуток).
 • Сукупна відповідальність Виконавця за Договором обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником Договору.
 • Не вступаючи у суперечність із зазначеним вище, жодна із Сторін не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили.
 • Виконавець не несе відповідальності за достовірність персональних даних Замовника.
 • Сторони розуміють та визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результатам, що очікував та хотів отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги, сама по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.
 • Виконавець не несе відповідальності за тимчасову зупинку у наданні послуг, спричинену технічними перебоями у роботі обладнання, програмного забезпечення та/або роботі провайдерів зв'язку. При цьому Виконавець зобов'язується вживати розумних заходів для запобігання таким перебоям.

  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ТА СПОРІВ

 • Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.
 • Спори, по яких Сторони не досягнуть домовленості, підлягають розгляду в суді у встановленому відповідно до чинного законодавства України порядку.

  ФОРС-МАЖОР

 • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором при виникненні обставин непереборної сили, таких як: прийняття державними органами нормативно-правових актів, що суттєво перешкоджають виконанню Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, воєнні дії, військові конфлікти і громадські заворушення, вірусні атаки на програмне забезпечення, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торговельних операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також при виникненні інших подібних обставин, які не залежать від волі Сторін (надалі – «Форс-Мажорні Обставини»).
 • Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили, зобов‘язана повідомити про це іншу Сторону, протягом п’яти днів з дня настання таких обставин.
 • У випадках настання Форс-Мажорних Обставин строк виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором подовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі Форс-Мажорні Обставини та/або їх наслідки.
 • Сторона, що посилається на дії Форс-Мажорних Обставин, на підтвердження такого впливу зобов’язана надати документ, виданий компетентним державним органом або відповідною торгово-промисловою палатою або її відділенням.
 • Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати цей Договір, повернувши іншій Стороні все майно чи грошові кошти, що були наперед отримані для виконання цього Договору до кінця строку його дії. При цьому жодна із Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.
 • Виникнення та дія Форс-Мажорних Обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати послуг Виконавця, які фактично були спрямовані на виконання Договору (надані в рамках цієї Оферти до дати початку дії обставин непереборної сили).

  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.
 • Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним у зв'язку із укладанням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Замовник вправі в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. В цьому випадку повернення грошових коштів, у тому числі і попередня оплата за послуги, не здійснюється.
 • Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Замовника без роз'яснення причин, при цьому здійснюється повернення грошових коштів такому Замовнику за ненадані Послуги.
 • Виконавець має право в односторонньому порядку періодично переглядати окремі умови Договору. У разі внесення Виконавцем змін до Договору Виконавець зобов'язується повідомити Замовника про це шляхом направлення йому відповідного повідомлення по e-mail і одночасно опублікувати зазначені зміни на своєму сайті.
 • В будь-якому випадку, незалежно від ознайомлення Замовника зі змінами в Договір за посиланням- запрошенням, направленому йому по e-mail, такі зміни набувають чинність через 30 календарних днів з моменту їх публікації на сайті Виконавця.
 • З усіх питань, не врегульованих в цьому тексті Договору, сторони керуються чинним законодавством України незалежно від того, де знаходиться Замовник послуги.

  РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

  ФОП Головін Олексій Володимирович
  IПН: 2919305374
  Україна, 61176 м. Харків, вул. Велозаводська, б. 37, кв. 155
  IBAN: UA543515330000026003052128495 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +38 050 669 18 76
  +38 098 970 970 1